תנאי הרשמה

 1. הסטודיו נמצא בבעלות מיכל ואייל קסון הירש (ח.פ 558292025), להלן "סטודיו המקום", ומנוהל על ידם.
 2. האתר www.studio-hamakom.co.il משמש כחנות אלקטרונית לרכישת מוצרים ושירותים.
 3. תנאי מוקדם לכל טיפול ברכישה הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לעסקה ולגביה.
 4. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר זה, התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בין הלקוח לבין בעל האתר, לכל דבר ועניין. הלקוח מסכים ומאשר כי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו, כל טענה או תביעה כנגד בעל האתר ו/או מי מטעמו ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה, והוא מוותר מראש על כל תביעה כאמור, למעט טענות הקשורות בהתחייבות מפורשת של "סטודיו המקום" על פי תקנון זה.
 5. גלישה באתר ו/או רכישת המוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. אם אינך מסכים/ה לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש/ת לא לעשות כל שימוש באתר.
 6. לבעל האתר זכות בלעדית למנוע ממך שימוש באתר זה ו/או לבטל הזמנה כלשהי וכל זה לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה מראש ו/או בכתב.
 7. כל מבצע ההזמנה חייב למסור פרטים מדויקים, שהם שלו בלבד ואסור לבצע הזמנות עבור צד ג' כלשהו.
 8. התקנון ניתן לשינוי בכל עת ע"י בעל האתר, על פי שיקול דעתו הבלעדי.
 9. כל המחירים כוללים מע"מ

ב. תקנון רכישת סדנאות

ב1. ביטול השתתפות בסדנה – נהלי ביטול:
 1. על פי חוק הגנת הצרכן, הלקוח רשאי לבטל את השתתפותו בסדנה בתוך 14 יום ממועד ההרשמה, ובלבד שיתבצע עד 48 שעות לפני תחילת הסדנא ובתנאי שיצר קשר טלפוני עם אחד מנציגי השירות של "סטודיו המקום" או בכתב – ב"צור קשר" באתר (בהודעה שהגיעה ומתועדת).
 2.  במקרה של ביטול השתתפות, יכול הלקוח לבחור בין:
  א. ביטול עם קבלת החזר כספי בהתאם לגובה הרכישה.
  ב. דחייה להשתתפות בסדנה אחרת, בהתאם לזמינות הסדנה המבוקשת ולהימצאות מקומות פנויים בה.
 3. בביטולים שלא על פי חוק הגנת הצרכן יחול ההסדר הבא: במקרה של ביטול השתתפות  בסדנה ע"י הלקוח בפרק זמן קטן מ-48 שעות לפני מועדה, יזכה בהחזר כספי בקיזוז דמי ביטול וטיפול בשיעור 50% משווי העסקה.
 4. ביטול השתתפות בסדנה ע"י הלקוח לאחר מועד תחילת הסדנה אינו אפשרי והוא יגרור את חיוב הלקוח בסכום ההרשמה המלא ולא יאפשר אף אחת מחלופות הבחירה המצוינות בסעיף 2.
 5. ל- "סטודיו המקום" זכות מלאה לבטל סדנה ו/או לדחותה למועד אחר, וזאת מסיבות שונות כגון אילוצים בלתי צפויים של המנחה או הרשמה מעטה מדי לסדנה. במקרה כזה מתחייב "סטודיו המקום" להודיע ללקוח עד 48 שעות לפני מועד הסדנה על ביטולה (טלפונית ו/או בכתב), ועל אפשרויות הבחירה העומדות לפניו – ע"פ סעיף 2 לעיל.
 6. ל- "סטודיו המקום"  זכות מלאה לבטל השתתפות לקוח בסדנה מסוימת אליה נרשם, במידה והרשמתו התאפשרה בטעות כשההרשמה לסדנה כבר היתה מלאה. מובהר כי ביטול ההרשמה במצב חריג ונדיר כזה הינו חיוני שכן לא אפשרי במצב כזה להכניס יותר משתתפים ממספר הגג. במקרה כזה מתחייב "סטודיו המקום" להודיע ללקוח עד 48 שעות לפני מועד הסדנה על ביטולה (טלפונית ו/או בכתב), ועל אפשרויות הבחירה העומדות לפניו – ע"פ סעיף 2 לעיל.
ג. אחריות
 1. "סטודיו המקום" אינו אחראי לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף) ו/או הפסד ו/או חסרון כיס (להלן: "נזק מכל סוג שהוא") שייגרם ללקוח "סטודיו המקום" ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מרכישה המתבצעת באתר ו/או מאי היכולת לבצע רכישה ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או צד ג' כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופוס, פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג' כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק, וכדומה.
 2. הלקוח יישא באחריות מלאה לנזק ו/או חסרון כיס מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או לחברה ו/או לצד ג' כלשהו בגין טעות שביצע בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצא באלה טעויות.
 3. הלקוח פוטר את "סטודיו המקום" מכל אחריות לנזק, מכל סוג שהוא, שעלול להיגרם לו ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.
 4. "סטודיו המקום" לא יהיה אחראי,  בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג, שהוא שעלול להיגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטתו, לרבות אך לא רק – מכח עליון, כגון: מלחמה, רעידת אדמה, מזג אויר קיצוני וכד'.
 5. "סטודיו המקום" לא יהיה אחראי, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שייגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון או פקס) אשר תנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת טלפונית ו/או פקס באשר הם.
ד. חלות חוקית
 1. החוק החל על ההתקשרות בין הלקוח לבין סטודיו המקום במסגרת האתר ובמסגרת האמור בתקנון זה יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד.
ה. אבטחה ופרטיות
 1. "סטודיו המקום" נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגיית SSL.
 2. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן. במקרים שאינם בשליטתו ו/או הנובעים מכוח עליון, "סטודיו המקום" לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
 3. "סטודיו המקום" מתחייב לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא ע"פ חוק, לצרכי תפעול האתר בלבד על מנת לאפשר את ביצוע הרכישה, ובשמירת קשר עם הלקוח. בכל מקרה לא יועברו הפרטים לידי גורם צד ג' ללא הסכמת הלקוח.
ו. שירות לקוחות
 1. לפרטים ובירורים באשר למוצרים או להפעלת האתר ופעילותו, ניתן לפנות במייל info@stuidio-hamakom.co.il או בטלפון: 054-7732334